Psychotherapie Den Bosch

 

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapie Den Bosch H. BÖGELS

 

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels  gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50546791, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy-statement legt uit hoe Psychotherapie Den Bosch H. Bögels met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.     Toepassing

Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapie Den Bosch H. Bögels persoonsgegevens verwerkt:

a.      (potentiële) patiënten;

b.      bezoekers aan de praktijk van Psychotherapie Den Bosch H. Bögels;

c.      supervisanten van Psychotherapie Den Bosch H. Bögels.

d.      leertherapie-cliënten van Psychotherapie Den Bosch H. Bögels

e.      alle overige personen die met Psychotherapie Den Bosch H. Bögels contact opnemen of van wie Psychotherapie Den Bosch H. Bögels persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

f.       bezoekers van www.psychotherapiedenbosch.nl : er worden geen persoonsgegevens verzameld;

 

2.     Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels verwerkt persoonsgegevens die:

a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, per post of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.      betrokkene heeft verstrekt bij een e-health programma (Karify) en/of ROM metingen (Qualieview/Reflectum of Intramed).

d.      met toestemming tijdens video- of audio-opnames van een sessie worden gemaakt, maar alleen na toestemming van betrokkene en uitleg over doel en gebruik.

 

3.     Doeleinden verwerking

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; uitnodigen voor beveiligd emailen (karify) en voor het invullen van vragenlijsten (ROM);

b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.      het uitvoeren van het supervisie contract/de leertherapie-overeenkomst, en de declaratie voor verrichte werkzaamheden

4.     Rechtsgrond

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.   toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.   een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.         Verwerkers

Psychotherapie Den Bosch H.Bögels kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Den Bosch H. Bögels persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Den Bosch H. Bögels sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Voor administratieve ondersteuning is een opdrachtovereenkomst afgesloten met een zzp-er die zich gecommitteerd heeft aan het privacy-beleid van Psychotherapie Den Bosch H. Bögels en die geheimhoudingsplicht heeft.

 

6.         Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is of wanneer de betrokkene er toestemming voor heeft gegeven.  Psychotherapie Den Bosch H.Bögels deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.         Doorgifte buiten de EER

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Den Bosch H. Bögels ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.         Bewaren van gegevens

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Den Bosch H. Bögels hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.      medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst of de leertherapie-overeenkomst;

b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.      supervisie-gegevens: maximaal 7 jaar

d.      gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

e.      bezoekers van de website: n.v.t..

 

9.         Wijzigingen privacystatement

Psychotherapie Den Bosch H. Bögels kan dit privacy-statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy-statement wordt op de website van Psychotherapie Den Bosch gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy-statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapie Den Bosch H.Bögels te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapie Den Bosch H. Bögels door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Den Bosch H. Bögels  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapie Den Bosch H. Bögels door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).